صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ اسامی حاضرین در مجمع سالیانه صندوق نگین رفاه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۲ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق نگین رفاه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۳ تاییدیه سازمان برای مجمع تصویب امیدنامه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۴ تاییدیه سازمان برای مجمع تصویب اساسنامه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۵ اسامی حاضرین در مجمع تصویب امید نامه صندوق نگین در مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۶ اسامی حاضرین در مجمع تصویب اساسنامه صندوق نگین در مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۷ تاییدیه سازمان جهت تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۸ آگهی دعوت به مجمع تصویب اساسنامه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۹ آگهی دعوت به مجمع تصویب امیدنامه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱۰ اسامی حاضرین در مجمع سالیانه نگین در مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
۱۱ آگهی دعوت به مجمع تمدید فعالیت ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۱۲ روزنامه کثیرالانتشار مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۱۳ صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه ای مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۹
۱۴ روزنامه رسمی مجمع سالیانه به تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۱۵ تاییدیه سازمان برای مجمع سالیانه نگین۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۱۶ صورتجلسه مجمع سالیانه نگین رفاه۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۱۷ اسامی حاضرین در مجمع تغییرات امیدنامه ای صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۱۹ اسامی حاضرین در مجمع سالیانه نگین در مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۲۰ اسامی حاضرین در مجمع تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۲۱ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۲۲ آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۲۳ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۲۴ تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۲۵ صورت جلسه حدنصاب های سرمایه گذاری مجمع ۱۳۹۹.۰۹.۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۲۶ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مورخ ۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴ (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۲۷ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مورخ ۹۹/۰۹/۱۵ ساعت۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۲۸ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مورخ ۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۲۹ آگهی دعوت مجمع نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۳۰ آگهی دعوت مجمع نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۳۱ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۳۲ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ به همراه صورتجلسه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۳۳ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۳۴ تاییدیه سازمان برای مجمع افزایش نرخ سود دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۳۵ اسامی حاضرین در مجمع افزایش سقف صندوق نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۳۶ صورتجلسه افزایش سقف صندوق نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۳۷ اسامی حاضرین در مجمع تمدید فعالیت صندوق نگین رفاه تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۳۸ صورتجلسه تمدید فعالیت صندوق نگین رفاه تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۳۹ اسامی حاضرین در مجمع سالیانه نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۴۰ صورتجلسه سالیانه نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۴۱ اسامی حضور در مجمع نگین دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۴۲ صورتجلسه امیدنامه ای نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۴۳ اسامی حاضرین در مجمع تغییر مفاد بند ۳ امیدنامه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۴۴ صورتجلسه تغيير مفاد بند ۱-۳ اميدنامه و اصلاح نحوه محاسبه هزینه نرم افزار دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۴۵ صورتجلسه صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
۴۶ صورتجلسه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مورخ ۱۱-۰۸-۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
۴۷ صورتجلسه مورخ ۰۳-۰۶-۱۳۹۸ تغییر متولی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
۴۸ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۸/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
۴۹ صورتجلسه سالیانه صندوق نگین رفاه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۵۰ اسامی حاضرین در مجمع سالیانه صندوق نگین رفاه مورخ ۹۸/۰۳/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
۵۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۵-۱۲-۱۳۹۷تغییرات در پیش بینی پرداخت سود دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
۵۲ صورتجلسه مورخ ۱۵-۱۲-۱۳۹۷ تغییرات در پیش بینی پرداخت سود دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
۵۳ اسامی حاضرین در مجمع صورتجلسه تغییر تبصره ۱ ماده های ۱۷ و ۱۹ اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
۵۴ اسامی حاضرین در مجمع صورتجلسه تغییر کارمزد حق الزحمه حسابرس تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
۵۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه-تغییر تبصره ۱ ماده های ۱۷ و ۱۹ اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
۵۶ صورتجلسه تغییر کارمزد حق الزحمه حسابرس تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
۵۷ ثبت صورتجلسه تغییر کارمزد صدور و ابطال توسط سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
۵۸ تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
۵۹ تصویب صورتجلسه تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
۶۰ دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۶۱ صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مبنی بر احتساب کارمزد ثبت و حق نظارت سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
۶۲ مجمع تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
۶۳ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه-تصویب امیدنامه جدید دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
۶۴ حاضرین در مجمع حذف ضامن نقدشوندگی و تغییر مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
۶۵ تأئید مجمع حذف ضامن نقدشوندگی و تغییر مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
۶۶ مجمع تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
۶۷ تأئید مجمع تمدید صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
۶۸ تأئید مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
۶۹ مجمع حذف رکن ضامن نقدشوندگی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
۷۰ مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۹
۷۱ تأئید مجمع تمدید صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
۷۲ تأئید مجمع تغییر نرخ سود پیش بینی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
۷۳ حاضرین در مجمع تمدید صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
۷۴ لیست حاضرین در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
۷۵ مجمع تغییر نرخ سود پیش بینی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
۷۶ تبدیل صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
۷۷ تائید صورتجلسه مجمع تغییر نوع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
۷۸ لیست حاضرین در مجمع تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۷۹ لیست حاضرین در مجمع تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۸۰ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۶
۸۱ صورتجلسه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
۸۲ صورتجلسه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
۸۳ صورتجلسه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
۸۴ افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه از ۲۰ میلیون به ۵۰ میلیون واحد دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۲۶
۸۵ برگزاری مجمع سرمایه گذاری صندوق در مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۱۹
۸۶ اعلام برگزاری زمان مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
۸۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ مربوط به تصویب صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
۸۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ مربوط به تغییر نوع صندوق، تغییر متولی، تغییر نرخ سود صندوق و تغییر روزهای کاری صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۸۹ اعلام زمان مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
۹۰ اعلام زمان مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
۹۱ صورتجلسه و نامه مجمع مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۴ صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۹۲ صورتجلسه و نامه مجمع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
۹۳ اعلام تاریخ مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
۹۴ صورتجلسه تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به موسسه حسابزسی و خدمات مدیریت دایارهیافت دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
۹۵ اعلام تاریخ مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
۹۶ صورتجلسه و نامه مجمع تصویب صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۱۳
۹۷ صورتجلسه و نامه مجمع اصلاح حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۲۶
۹۸ صورتجلسه و نامه مجمع تصویب امکان سرمایه گذاری صندوق در صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان،اخذ موقعیت فروش قرارداد آتی دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
۹۹ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضا صندوق نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
۱۰۰ صورتجلسه و نامه مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
۱۰۱ صورتجلسه تغییر نوع صندوق نگین رفاه از صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با سود تضمین شده به صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۰۷
۱۰۲ اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۳ صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه جهت تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۰۷
۱۰۳ برگزاری مجمع مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۳ صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه جهت تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۰۷
۱۰۴ صورتجلسه تغییر فرمول محاسبه سود صندوق نگین رفاه(۲) دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۲/۳۰
۱۰۵ صورتجلسه تغییر فرمول محاسبه سود صندوق نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۱/۰۵
۱۰۶ نامه تعیین صاحبان امضا صندوق نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۸/۲۵
۱۰۷ صورتجلسه تعیین صاحبان امضا صندوق نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۸/۲۵
۱۰۸ نامه ثبت صورتجلسه تغییرادرس صندوق نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۲۰
۱۰۹ صورتجلسه تغییرادرس درامیدنامه صندوق نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۲۰
۱۱۰ صورتجلسه تصمیم گیری درخصوص امکان سرمایه گذاری بازاردوم فرابورس نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
۱۱۱ تصویب صورت های مالی منتهی به۱۳۹۱/۱۲/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۱۳
۱۱۲ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۸/۰۲