صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینه ها، نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق، با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیهای صندوق پرداخت می شوند؛ برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانک، هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق، از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات تعیین می شود. برخی دیگر از هزینه ها، مبلغ از پیش تعیین شده ای است که در بند 10-3 این امیدنامه آمده است هزینه های مذکور در بند 10-3 روزانه محاسبه و در حساب های صندوق منظور می شود.

 

هزینه های قابل پرداخت ازمحل دارایی های صندوق که ازقبل قابل پیش بینی است به شرح جدول زیر است:

 

ردیف

عنوان هزینه‌ها

شرح نحوه محاسبه هزینه

1

هزینه های تاسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)

معادل 0.5 درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 800،000،000 ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.

2

هزینه های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 10 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.

3

کارمزد مدیر

سالانه یک درصد از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام  و پنج درهزار  از ارزش روزانه اوراق بهادر با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند2-2-1 و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها.  

4

کارمزد متولی

سالانه  0.005 درصد از متوسط  روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق تا سقف سالانه 1،000 میلیون ریال خواهد بود.

5

حق الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 1،000 میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

6

حق الزحمه وکارمزدتصفیه مدیرصندوق

معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد.

7

حق پذیرش وعضویت درکانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط  کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد،با عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

8

هزینه های دسترسی به نرم افراز؛تارنماوخدمات پشتیبانی آنها

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ،نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 940،000،00 ، ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه

18،000 ریال بابت هر مشتری فعال در سال

4،000 ریال بابت هر صدور وابطال

ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی به شرح جدول ذیل می باشد/

از صفر تا 30،000       ضریب 0،00005

از 30،000 تا 50،000   ضریب 0،00003

بالای 50،000         ضریب 0،000001.

9 کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق مقرارات سازمان بورس واوراق بهادار