صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۰۴۵,۹۴۱ ۳.۷۵ ۱,۲۶۰,۶۵۷ ۲.۸۹ ۱,۲۹۱,۳۶۰ ۲.۹۶ ۱,۲۵۹,۰۶۰ ۲.۸۸
سایر سهام ۱,۲۴۴,۲۸۶ ۴.۴۶ ۳,۴۲۱,۵۷۱ ۷.۸۶ ۳,۳۹۰,۱۶۵ ۷.۷۶ ۳,۲۴۱,۲۲۶ ۷.۴
اوراق مشارکت ۱۱,۶۹۰,۷۶۸ ۴۱.۹ ۱۲,۵۲۵,۵۳۷ ۲۸.۷۵ ۱۳,۰۸۳,۱۱۲ ۲۹.۹۵ ۱۲,۰۰۷,۴۵۳ ۲۷.۴۴
اوراق سپرده ۱۳,۴۳۶ ۰.۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۳,۷۶۰,۸۰۵ ۴۹.۳۲ ۲۵,۱۹۶,۸۲۰ ۵۷.۸۳ ۲۴,۷۴۷,۴۷۷ ۵۶.۶۶ ۲۶,۱۶۸,۴۴۱ ۵۹.۷۹
سایر دارایی‌ها ۳۸۳,۷۲۷ ۱.۳۸ ۳۲۵,۶۰۷ ۰.۷۵ ۳۴۶,۳۴۰ ۰.۷۹ ۳۰۲,۷۸۰ ۰.۶۹
صندوق سرمایه‌گذاری ۶۶۳,۲۲۲ ۲.۳۸ ۸۴۲,۳۱۸ ۱.۹۳ ۸۲۱,۷۹۷ ۱.۸۸ ۷۸۵,۷۲۹ ۱.۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد