صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ %۰.۰۵۱ %۰.۰۹
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ %۰.۳۱۹ %۰.۱۱
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ %۱.۶۳۹ (۲.۵۲۹)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ %۴.۹۳۹ %۲.۳۲۶
۶ ماه ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ %۹.۸۰۵ %۱۰.۲۸۴
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ %۱۷.۶۳۵ %۲۰.۶۱۴
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ %۲۱۹.۲۶۲ %۵۷۴۰.۲۱۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۳.۹۹ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۲.۹۳)% (۹.۵۵)%