صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ تاییدیه سازمان برای مجمع تصویب اساسنامه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ تاییدیه سازمان جهت تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ اسامی حاضرین در مجمع سالیانه نگین مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ تمدید فعالیت تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ صورتجلسه سالیانه صندوق نگین رفاه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ آگهی روزنامه رسمی تغییر متولی به استناد صورتجلسه ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ تاییدیه سازمان مجمع مورخ۱۳۹۹.۰۷.۱۲ به همراه صورتجلسه تغییر متولی تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ صورتجلسه افزایش نرخ سود تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ صورتجلسه_افزایش_سقف_صندوق_نگین_رفاه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ صورتجلسه سالیانه صندوق نگین رفاه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ تایید مجمع ۱۳۹۸۰۷۱۷ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ صورتجلسه مورخ ۰۳-۰۶-۱۳۹۸ تغییر متولی تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ تایید مجمع ۱۳۹۸۰۶۰۳ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ صورتجلسه سالیانه صندوق نگین رفاه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه-تغییر تبصره ۱ ماده های ۱۷ و ۱۹ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ تایید مجمع ۱۳۹۷۰۷۲۵ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ تایید مجمع ۱۳۹۷۰۴۰۳ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۱۳۹۷۰۳۳۰ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ تایید مجمع ۱۳۹۶۱۰۰۳ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ اساسنامه جدید تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ تایید مجمع ۱۳۹۶۰۸۰۳ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ مجمع تمدید موقت صندوق نگین رفاه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ تایید مجمع ۱۳۹۶۰۶۲۵ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ تایید مجمع ۱۳۹۶۰۳۱۰ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ روزنامه_رسمی۱۳۹۵۱۲۲۴ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ ۱۳۹۵۰۷۲۵ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ ۱۳۹۵۰۴۲۳ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ ۱۳۹۴۰۶۰۴ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ ۱۳۹۴۰۳۱۶ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ ۱۳۹۳۰۲۰۹ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ ۱۳۹۳۰۵۱۵ تغییر امضا اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ ۱۳۹۳۰۳۲۶ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ ۱۳۹۳۰۳۱۱ اسامی حاضرین تغییرات اساس نامه
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ ۱۳۹۳۰۳۱۱ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ تایید سازمان تغییر ادرس ۱۳۹۲۱۰۰۷ اسانامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ نامه_تعیین_صاحبان_امضا تغییرات اساس نامه
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ صورتجلسه_تعیین_صاحبان_امضا_۱۳۹۲۰۶۰۹ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ ۱۳۹۲۰۳۲۵ اساسنامه تغییرات اساس نامه