صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۲۰.۵۲ ۳۸.۹۶
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ۰.۰۴ (۰.۸) ۱۶.۱۳ (۹۴.۶۴)
۳ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۵۳ ۰
۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۳۶ ۰
۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۰.۰۴ (۰.۰۵) ۱۷.۶۱ (۱۵.۹۱)
۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۰.۰۴ ۰.۶۹ ۱۷.۳۶ ۱,۱۲۷.۶۷
۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۰.۰۵ ۰.۱۸ ۱۹.۱۳ ۹۳.۸۶
۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۰.۰۴ (۱.۲۵) ۱۶.۰۷ (۹۸.۹۸)
۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۰.۰۴ (۰.۸۵) ۱۶.۰۴ (۹۵.۵۹)
۱۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۳۷ ۰
۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۳۴ ۰
۱۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۰.۰۴ (۰.۴۱) ۱۶.۲ (۷۷.۲۸)
۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۰.۲۵ (۰.۴۹) ۱۵۱.۶۷ (۸۳.۴۸)
۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۰.۰۵ ۰.۰۸ ۲۱.۹۹ ۳۵.۴۱
۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۰.۰۵ (۰.۱۱) ۲۱.۷۵ (۳۴.۲۳)
۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۰.۰۶ (۱.۰۶) ۲۶.۳۱ (۹۷.۹۶)
۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۸۹ ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۰۷ ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۰.۰۵ (۰.۶۲) ۲۱ (۸۹.۶)