صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۱,۲۵۹,۰۶۰ ۲.۸۸ % ۳,۲۴۱,۲۲۶ ۷.۴ % ۱۲,۰۰۷,۴۵۳ ۲۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۲۶,۱۶۸,۴۴۱ ۵۹.۷۹ % ۳۰۲,۷۸۰ ۰.۶۹ % ۷۸۵,۷۲۹ ۱.۸ %
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ۱,۲۶۰,۷۹۹ ۲.۸۸ % ۳,۲۶۳,۸۰۳ ۷.۴۶ % ۱۱,۹۹۱,۴۴۰ ۲۷.۴۱ % ۰ ۰ % ۲۶,۱۷۱,۳۰۶ ۵۹.۸۳ % ۲۷۰,۸۲۰ ۰.۶۲ % ۷۸۶,۸۰۵ ۱.۸ %
۳ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ۱,۲۶۹,۴۶۶ ۲.۹ % ۳,۳۱۳,۱۷۸ ۷.۵۷ % ۱۱,۹۳۶,۲۵۹ ۲۷.۲۸ % ۰ ۰ % ۲۶,۲۰۰,۸۶۵ ۵۹.۸۸ % ۲۳۹,۰۰۳ ۰.۵۵ % ۷۹۷,۴۷۲ ۱.۸۲ %
۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ۱,۲۶۹,۳۲۵ ۲.۹ % ۳,۳۱۳,۰۱۴ ۷.۵۸ % ۱۱,۹۳۵,۴۴۲ ۲۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۲۶,۱۴۵,۵۳۸ ۵۹.۷۹ % ۲۷۰,۱۷۷ ۰.۶۲ % ۷۹۷,۵۱۹ ۱.۸۲ %
۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱,۲۶۹,۱۶۳ ۲.۹ % ۳,۳۱۲,۸۸۶ ۷.۵۹ % ۱۱,۹۲۹,۸۹۸ ۲۷.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۶,۱۲۷,۱۷۹ ۵۹.۸ % ۲۵۴,۶۵۷ ۰.۵۸ % ۷۹۷,۳۱۶ ۱.۸۲ %
۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱,۲۷۵,۷۷۷ ۲.۹۸ % ۳,۳۰۶,۶۷۶ ۷.۷۳ % ۱۱,۹۲۸,۳۴۹ ۲۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۲۷,۸۲۱ ۵۸.۹۶ % ۲۴۹,۳۴۱ ۰.۵۸ % ۷۹۹,۸۸۹ ۱.۸۷ %
۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱,۲۶۶,۷۸۹ ۳.۰۱ % ۳,۲۷۰,۵۶۴ ۷.۷۷ % ۱۱,۹۷۵,۶۱۵ ۲۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۵۶۴,۶۵۸ ۵۸.۳۴ % ۲۳۸,۲۰۸ ۰.۵۷ % ۷۹۰,۴۷۷ ۱.۸۸ %
۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱,۲۵۰,۱۱۲ ۲.۹۷ % ۳,۲۶۰,۵۶۹ ۷.۷۵ % ۱۱,۹۹۵,۷۰۹ ۲۸.۵۱ % ۰ ۰ % ۲۴,۴۷۹,۶۱۱ ۵۸.۱۷ % ۳۰۷,۸۱۳ ۰.۷۳ % ۷۸۶,۵۳۶ ۱.۸۷ %
۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱,۲۷۳,۰۰۹ ۳.۰۱ % ۳,۳۱۹,۶۰۹ ۷.۸۷ % ۱۱,۹۰۱,۵۵۹ ۲۸.۱۸ % ۰ ۰ % ۲۴,۶۳۷,۴۶۱ ۵۸.۳۵ % ۲۹۲,۱۴۷ ۰.۶۹ % ۸۰۲,۹۲۹ ۱.۹ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۱,۲۷۸,۹۴۰ ۳.۰۳ % ۳,۳۸۲,۲۶۳ ۸.۰۱ % ۱۱,۸۱۸,۹۲۱ ۲۷.۹۸ % ۰ ۰ % ۲۴,۶۱۱,۳۹۷ ۵۸.۲۸ % ۳۳۰,۱۹۳ ۰.۷۸ % ۸۱۱,۴۱۴ ۱.۹۲ %