صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
راهنمای سرمایه‌گذاری

 

 

دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری به صورت حضوری

١) مراجعه به کلیه شعب بانک رفاه و  شعب کارگزاری  و تکمیل فرم مشخصات سرمایه گذار به همراه فرم پذیره‌نویسی/ درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری

فرم مشخصات مشتریدرخواست صدور واحد سرمایه گذاری/

٢) ارائه مدارک هویتی حقیقی (شناسنامه و کارت ملی ) / حقوقی(اساسنامه و آخرین تغیرات و کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و اظهارنامه مالیاتی) / معرفینامه یا وکالتنامه

 

٣) افتتاح حساب متمرکز در صورت نداشتن حساب نزد بانک رفاه

 

3) واریز به حساب بانکی صندوق و ارائه فیش واریز به نماینده مدیر در صندوق

رسید پذیره نویسی

4)دریافت رسید واریز وجه از نماینده مدیر

اعلامیه صدور واحد سرمایه گذاری

5)تحویل اعلامیه صدور و گواهی سرمایه گذاری تا پایان روز کاری بعد در محل ارائه درخواست به سرمایه گذار

گواهی سرمایه گذاری عادی

دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری به صورت حضوری

١) مراجعه به کلیه شعب بانک رفاه و یکی از شعب و تکمیل فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری 
٢) تحویل گواهی سرمایه گذاری به همراه فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری به نماینده مدیر 
٣) ارائه مدارک هویتی / معرفی نامه و وکالتنامه رسمی برای ابطال الزامی است 
٤) تحویل رسید ابطال به سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی 
٥) صدور اعلامیه ابطال واحدهای سرمایه گذاری و تحویل به سرمایه گذار /نماینده قانونی وی

فرم درخواست ابطال تمام یا قسمتی از واحد سرمایه گذاری 
رسید درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری 
اعلامیه ابطال واحد سرمایه گذاری

توجه : قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری بر اساس قیمت ابطال همان روز محاسبه می شود.