صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ تاییدیه سازمان برای مجمع تصویب امیدنامه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تغییر هزینه نرم افزار - تغییر کارمزد حسابرس و کارمزد متولی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ صورت جلسه حدنصاب های سرمایه گذاری مجمع تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ تاییدیه سازمان تغییر هزینه متولی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ تاییدیه سازمان مجمع ۹۹.۶.۲۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ صورتجلسه_تمدید_فعالیت_صندوق_نگین_رفاه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ تغییر هزینه نرم افزار - تغییر کارمزد حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ تایید مجمع ۱۳۹۸۰۹۲۰ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ تایید مجمع ۱۳۹۸۰۸۱۱ امید نامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ صورتجلسه مورخ ۱۵-۱۲-۱۳۹۷ تغییرات در پیش بینی پرداخت سود تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ تایید مجمع ۱۳۹۷۱۲۱۵ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ صورتجلسه تغییر کارمزد حق الزحمه حسابرس تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۳۹۷۰۷۲۹ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ تایید مجمع ۱۳۹۷۰۳۱۹ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۳۹۶۰۸۰۳ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ تایید مجمع ۱۳۹۶۰۳۱۰ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ تایید مجمع ۱۳۹۵۰۸۲۳ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ تایید سازمان ۱۳۹۵۰۷۲۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ تایید مجمع ۱۳۹۵۰۸۱۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ۱۳۹۵۰۸۲۳ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ ۱۳۹۵۰۸۱۹ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ ۱۳۹۵۰۷۲۵ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ ۱۳۹۵۰۲۲۹ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ ۱۳۹۴۱۱۱۹ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ ۱۳۹۴۰۹۰۹ تایید سازمان مجمع تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۹/۰۹ ۱۳۹۴۰۹۰۹ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۹/۰۹ ۱۳۹۴۰۹۰۹ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ ۱۳۹۳۱۰۱۵ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ ۱۳۹۳۰۸۰۳ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ امیدنامه ۱۳۹۲۱۲۲۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ ۱۳۹۲۰۶۰۹ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ ۱۳۹۱۰۸۲۷ امیدنامه تغییرات امیدنامه