صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
اهداف صندوق

 

 

 

 

  

اهداف و الزامات سرمایه‌گذاری

  

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

 

الزامات سرمایه گذاری صندوق  
  

  

حدنصاب دارایی‌ها در صندوق‌های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با پیش‌بینی سود

 

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با پیش بینی سود است. همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری " در اوراق بهادار با درآمد ثابت"

ردیف

موضوع سرمایه گذاری

توضیحات

1

اوراق بهادار با درآمد ثابت ، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداقل 75% از کل دارایی های صندوق

2

سهام، جق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

حداقل 15% و حداکثر 25% از کل دارایی های صندوق

3

واحدهای سرمایه گذاری ( صندوق های سرمایه گذاری )

حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق و تا سقف 30 % از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.