صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹,۷۲۳,۸۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۰,۲۷۶,۱۹۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۶,۲۹۱,۷۶۱,۹۸۶,۷۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۲,۱۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۰,۹۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۶۹,۹۸۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت و با پیشبینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱,۲۲۲,۱۶۳ ۱,۲۲۰,۹۶۶ ۱,۲۶۹,۹۸۴ ۴۹,۰۱۸ ۰ ۳۷۸,۳۳۹,۶۲۲ ۰ ۳۴۸,۶۱۵,۸۱۴ ۲۹,۷۲۳,۸۰۸ ۳۶,۲۹۱,۷۶۱,۹۸۶,۷۹۶
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۱,۲۲۰,۴۷۵ ۱,۲۱۹,۲۷۹ ۱,۲۶۹,۱۷۹ ۴۹,۹۰۰ ۰ ۳۷۸,۳۳۹,۶۲۲ ۰ ۳۴۸,۶۱۵,۸۱۴ ۲۹,۷۲۳,۸۰۸ ۳۶,۲۴۱,۶۱۷,۰۶۸,۳۸۵
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۱,۲۱۹,۷۹۸ ۱,۲۱۸,۶۰۲ ۱,۲۶۸,۵۰۱ ۴۹,۸۹۹ ۳۸,۷۵۵ ۳۷۸,۳۳۹,۶۲۲ ۲۱,۸۱۲ ۳۴۸,۶۱۵,۸۱۴ ۲۹,۷۲۳,۸۰۸ ۳۶,۲۲۱,۴۹۱,۳۰۴,۱۹۸
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۱,۲۱۹,۱۲۱ ۱,۲۱۷,۹۲۴ ۱,۲۶۷,۸۵۲ ۴۹,۹۲۸ ۱۳۸,۲۵۷ ۳۷۸,۳۰۰,۸۶۷ ۱۰۸,۰۴۵ ۳۴۸,۵۹۴,۰۰۲ ۲۹,۷۰۶,۸۶۵ ۳۶,۱۸۰,۷۱۴,۴۱۰,۳۱۱
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱,۲۱۸,۱۵۳ ۱,۲۱۶,۹۵۲ ۱,۲۶۷,۱۷۰ ۵۰,۲۱۸ ۰ ۳۷۸,۱۶۲,۶۱۰ ۰ ۳۴۸,۴۸۵,۹۵۷ ۲۹,۶۷۶,۶۵۳ ۳۶,۱۱۵,۰۵۸,۶۷۵,۱۷۷
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱,۲۱۶,۷۰۰ ۱,۲۱۵,۴۹۲ ۱,۲۶۶,۴۱۸ ۵۰,۹۲۶ ۰ ۳۷۸,۱۶۲,۶۱۰ ۰ ۳۴۸,۴۸۵,۹۵۷ ۲۹,۶۷۶,۶۵۳ ۳۶,۰۷۱,۷۲۶,۳۹۵,۳۰۶
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱,۲۱۶,۰۲۹ ۱,۲۱۴,۸۲۰ ۱,۲۶۵,۷۴۷ ۵۰,۹۲۷ ۹۴,۷۵۰ ۳۷۸,۱۶۲,۶۱۰ ۲۸,۲۷۳ ۳۴۸,۴۸۵,۹۵۷ ۲۹,۶۷۶,۶۵۳ ۳۶,۰۵۱,۸۰۴,۰۹۲,۸۸۲
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱,۲۱۵,۳۷۱ ۱,۲۱۴,۱۶۰ ۱,۲۶۵,۲۰۰ ۵۱,۰۴۰ ۴۳,۶۷۱ ۳۷۸,۰۶۷,۸۶۰ ۶۴,۰۷۱ ۳۴۸,۴۵۷,۶۸۴ ۲۹,۶۱۰,۱۷۶ ۳۵,۹۵۱,۴۷۷,۷۶۳,۲۱۱
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱,۲۱۴,۴۸۸ ۱,۲۱۳,۲۷۱ ۱,۲۶۴,۴۰۵ ۵۱,۱۳۴ ۹۸,۱۷۱ ۳۷۸,۰۲۴,۱۸۹ ۹۷,۴۷۶ ۳۴۸,۳۹۳,۶۱۳ ۲۹,۶۳۰,۵۷۶ ۳۵,۹۴۹,۹۱۱,۹۴۴,۴۷۰
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱,۲۱۳,۶۲۶ ۱,۲۱۲,۴۰۳ ۱,۲۶۳,۸۰۰ ۵۱,۳۹۷ ۹۳,۰۲۲ ۳۷۷,۹۲۶,۰۱۸ ۵۵,۸۱۵ ۳۴۸,۲۹۶,۱۳۷ ۲۹,۶۲۹,۸۸۱ ۳۵,۹۲۳,۳۴۴,۴۱۴,۴۰۹
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱,۲۱۲,۷۸۹ ۱,۲۱۱,۵۵۶ ۱,۲۶۳,۲۱۶ ۵۱,۶۶۰ ۸۹,۷۸۵ ۳۷۷,۸۳۲,۹۹۶ ۷۶,۲۶۷ ۳۴۸,۲۴۰,۳۲۲ ۲۹,۵۹۲,۶۷۴ ۳۵,۸۵۳,۱۶۷,۲۷۰,۴۲۱
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱,۲۱۱,۹۳۵ ۱,۲۱۰,۷۲۹ ۱,۲۶۲,۱۹۴ ۵۱,۴۶۵ ۰ ۳۷۷,۷۴۳,۲۱۱ ۰ ۳۴۸,۱۶۴,۰۵۵ ۲۹,۵۷۹,۱۵۶ ۳۵,۸۱۲,۳۳۲,۷۹۵,۲۶۳
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱,۲۱۰,۸۶۲ ۱,۲۰۹,۷۰۶ ۱,۲۶۱,۷۲۶ ۵۲,۰۲۰ ۰ ۳۷۷,۷۴۳,۲۱۱ ۰ ۳۴۸,۱۶۴,۰۵۵ ۲۹,۵۷۹,۱۵۶ ۳۵,۷۸۲,۰۸۲,۱۴۷,۴۵۷
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۱,۲۱۰,۱۸۲ ۱,۲۰۹,۰۲۶ ۱,۲۶۱,۰۴۶ ۵۲,۰۲۰ ۵۷,۹۴۹ ۳۷۷,۷۴۳,۲۱۱ ۴۲,۷۲۹ ۳۴۸,۱۶۴,۰۵۵ ۲۹,۵۷۹,۱۵۶ ۳۵,۷۶۱,۹۶۱,۰۹۹,۶۹۰
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱,۲۰۹,۵۳۰ ۱,۲۰۸,۳۷۴ ۱,۲۶۰,۴۲۱ ۵۲,۰۴۷ ۱۱۶,۲۳۷ ۳۷۷,۶۸۵,۲۶۲ ۷۷,۵۰۰ ۳۴۸,۱۲۱,۳۲۶ ۲۹,۵۶۳,۹۳۶ ۳۵,۷۲۴,۲۹۳,۲۴۶,۱۷۵
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۱,۲۰۸,۷۸۳ ۱,۲۰۷,۶۳۱ ۱,۲۵۸,۲۲۳ ۵۰,۵۹۲ ۱۰۶,۳۰۵ ۳۷۷,۵۶۹,۰۲۵ ۹۰,۱۷۴ ۳۴۸,۰۴۳,۸۲۶ ۲۹,۵۲۵,۱۹۹ ۳۵,۶۵۵,۵۴۴,۲۲۸,۹۰۱
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱,۲۰۸,۰۵۱ ۱,۲۰۶,۹۰۹ ۱,۲۵۷,۳۹۰ ۵۰,۴۸۱ ۸۱,۹۷۷ ۳۷۷,۴۶۲,۷۲۰ ۵۷,۶۱۷ ۳۴۷,۹۵۳,۶۵۲ ۲۹,۵۰۹,۰۶۸ ۳۵,۶۱۴,۷۶۹,۴۲۶,۵۷۲
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ۱,۲۰۷,۳۴۹ ۱,۲۰۶,۲۰۸ ۱,۲۵۶,۱۲۸ ۴۹,۹۲۰ ۱۴۲,۲۸۱ ۳۷۷,۳۸۰,۷۴۳ ۱۸۱,۵۷۶ ۳۴۷,۸۹۶,۰۳۵ ۲۹,۴۸۴,۷۰۸ ۳۵,۵۶۴,۶۸۱,۴۶۹,۱۸۲
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۱,۲۰۶,۶۸۲ ۱,۲۰۵,۵۲۶ ۱,۲۵۴,۵۲۰ ۴۸,۹۹۴ ۰ ۳۷۷,۲۳۸,۴۶۲ ۰ ۳۴۷,۷۱۴,۴۵۹ ۲۹,۵۲۴,۰۰۳ ۳۵,۵۹۱,۹۶۰,۴۹۱,۸۷۲
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۱,۲۰۶,۱۲۷ ۱,۲۰۴,۹۷۷ ۱,۲۵۲,۵۷۵ ۴۷,۵۹۸ ۰ ۳۷۷,۲۳۸,۴۶۲ ۰ ۳۴۷,۷۱۴,۴۵۹ ۲۹,۵۲۴,۰۰۳ ۳۵,۵۷۵,۷۴۷,۷۴۱,۴۹۲
  مشاهده همه