صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۳۵۶,۰۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰,۶۴۳,۹۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۹,۵۷۹,۸۲۱,۰۷۲,۳۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۰۸,۰۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۰۷,۱۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۷۵,۹۱۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت و با پیشبینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱,۲۰۸,۰۶۴ ۱,۲۰۷,۱۴۲ ۳۱,۲۲۴- ۹۲,۳۹۱ ۲۴۴,۱۶۱,۰۴۵ ۵,۸۷۸,۲۱۸ ۱۹۴,۸۰۴,۹۴۶ ۴۹,۳۵۶,۰۹۹ ۵۹,۵۷۹,۸۲۱,۰۷۲,۳۹۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱,۲۰۷,۹۷۳ ۱,۲۰۷,۱۳۵ ۲۸,۰۱۲- ۰ ۲۴۴,۰۶۸,۶۵۴ ۰ ۱۸۸,۹۲۶,۷۲۸ ۵۵,۱۴۱,۹۲۶ ۶۶,۵۶۳,۷۴۰,۳۹۱,۹۵۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۱,۲۰۷,۹۰۲ ۱,۲۰۷,۰۴۸ ۲۷,۵۸۰- ۱۴۶,۸۶۵ ۲۴۴,۰۶۸,۶۵۴ ۲۸۹,۷۸۲ ۱۸۸,۹۲۶,۷۲۸ ۵۵,۱۴۱,۹۲۶ ۶۶,۵۵۸,۹۷۷,۴۲۹,۶۴۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱,۲۰۷,۴۷۷ ۱,۲۰۶,۶۲۶ ۲۷,۵۱۰- ۰ ۲۴۳,۹۲۱,۷۸۹ ۰ ۱۸۸,۶۳۶,۹۴۶ ۵۵,۲۸۴,۸۴۳ ۶۶,۷۰۸,۱۱۳,۴۶۴,۱۲۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۱,۲۰۸,۵۵۴ ۱,۲۰۷,۶۹۶ ۲۵,۷۸۶- ۰ ۲۴۳,۹۲۱,۷۸۹ ۰ ۱۸۸,۶۳۶,۹۴۶ ۵۵,۲۸۴,۸۴۳ ۶۶,۷۶۷,۳۰۶,۴۱۳,۴۲۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱,۲۰۸,۱۴۰ ۱,۲۰۷,۲۸۲ ۲۵,۷۸۷- ۳۷,۰۰۷ ۲۴۳,۹۲۱,۷۸۹ ۷۳,۴۵۵ ۱۸۸,۶۳۶,۹۴۶ ۵۵,۲۸۴,۸۴۳ ۶۶,۷۴۴,۳۸۲,۷۰۱,۲۲۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱,۲۲۴,۰۲۱ ۱,۲۲۳,۱۶۴ ۲۵,۷۷۰- ۷۲,۵۹۶ ۲۴۳,۸۸۴,۷۸۲ ۱۱۶,۹۶۰ ۱۸۸,۵۶۳,۴۹۱ ۵۵,۳۲۱,۲۹۱ ۶۷,۶۶۷,۰۰۴,۱۳۲,۲۷۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱,۲۰۷,۶۲۷ ۱,۲۰۶,۷۷۰ ۲۵,۷۷۰- ۷۲,۵۹۶ ۲۴۳,۸۸۴,۷۸۲ ۱۱۶,۹۶۰ ۱۸۸,۵۶۳,۴۹۱ ۵۵,۳۲۱,۲۹۱ ۶۶,۷۶۰,۰۶۶,۸۸۷,۶۲۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱,۲۲۳,۹۶۸ ۱,۲۲۳,۱۱۰ ۲۵,۸۰۰- ۴۹,۷۶۸ ۲۴۳,۸۱۲,۱۸۶ ۲۲۲,۳۲۹ ۱۸۸,۴۴۶,۵۳۱ ۵۵,۳۶۵,۶۵۵ ۶۷,۷۱۸,۲۸۸,۳۹۸,۸۵۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱,۲۲۳,۹۱۶ ۱,۲۲۳,۰۴۵ ۲۳,۰۶۳- ۱۰۳,۲۹۷ ۲۴۳,۷۶۲,۴۱۸ ۵۰۱,۱۴۵ ۱۸۸,۲۲۴,۲۰۲ ۵۵,۵۳۸,۲۱۶ ۶۷,۹۲۵,۷۴۱,۲۰۲,۱۴۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱,۲۲۳,۸۰۱ ۱,۲۲۲,۹۱۱ ۲۰,۹۲۶- ۰ ۲۴۳,۶۵۹,۱۲۱ ۰ ۱۸۷,۷۲۳,۰۵۷ ۵۵,۹۳۶,۰۶۴ ۶۸,۴۰۴,۸۱۷,۴۳۰,۳۰۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱,۲۲۳,۷۲۰ ۱,۲۲۲,۸۰۷ ۱۷,۸۱۵- ۰ ۲۴۳,۶۵۹,۱۲۱ ۰ ۱۸۷,۷۲۳,۰۵۷ ۵۵,۹۳۶,۰۶۴ ۶۸,۳۹۹,۰۰۸,۵۹۸,۱۷۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱,۲۲۳,۲۹۵ ۱,۲۲۲,۳۸۳ ۱۷,۸۱۶- ۰ ۲۴۳,۶۵۹,۱۲۱ ۰ ۱۸۷,۷۲۳,۰۵۷ ۵۵,۹۳۶,۰۶۴ ۶۸,۳۷۵,۲۸۰,۱۲۲,۷۷۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱,۲۲۲,۸۷۱ ۱,۲۲۱,۹۵۹ ۱۷,۸۱۵- ۴۷,۰۸۳ ۲۴۳,۶۵۹,۱۲۱ ۵۴,۵۸۲ ۱۸۷,۷۲۳,۰۵۷ ۵۵,۹۳۶,۰۶۴ ۶۸,۳۵۱,۵۷۱,۲۴۶,۴۸۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱,۲۲۲,۱۴۲ ۱,۲۲۱,۲۳۱ ۱۷,۸۱۲- ۷۵,۹۶۷ ۲۴۳,۶۱۲,۰۳۸ ۹۵,۵۷۲ ۱۸۷,۶۶۸,۴۷۵ ۵۵,۹۴۳,۵۶۳ ۶۸,۳۲۰,۰۴۰,۸۷۹,۲۷۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱,۲۲۲,۷۵۰ ۱,۲۲۱,۸۲۸ ۱۷,۵۶۹- ۷۸,۰۶۶ ۲۴۳,۵۳۶,۰۷۱ ۶۹۴,۱۶۲ ۱۸۷,۵۷۲,۹۰۳ ۵۵,۹۶۳,۱۶۸ ۶۸,۳۷۷,۳۶۱,۳۹۹,۷۷۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱,۲۲۲,۵۷۰ ۱,۲۲۱,۶۵۸ ۱۷,۸۱۹- ۱۰۴,۵۵۱ ۲۴۳,۴۵۸,۰۰۵ ۱۲۸,۵۴۹ ۱۸۶,۸۷۸,۷۴۱ ۵۶,۵۷۹,۲۶۴ ۶۹,۱۲۰,۵۲۳,۷۳۵,۱۴۵
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱,۲۲۲,۷۱۴ ۱,۲۲۱,۷۹۵ ۱۸,۰۱۱- ۵۵,۲۸۴ ۲۴۳,۳۵۳,۴۵۴ ۱۶۴,۵۷۹ ۱۸۶,۷۵۰,۱۹۲ ۵۶,۶۰۳,۲۶۲ ۶۹,۱۵۷,۵۹۴,۱۸۲,۰۹۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱,۲۲۰,۳۹۹ ۱,۲۱۹,۵۰۸ ۱۹,۸۶۰- ۰ ۲۴۳,۲۹۸,۱۷۰ ۰ ۱۸۶,۵۸۵,۶۱۳ ۵۶,۷۱۲,۵۵۷ ۶۹,۱۶۱,۴۳۳,۴۸۰,۸۶۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱,۲۱۹,۲۷۰ ۱,۲۱۸,۳۸۳ ۲۰,۰۸۸- ۰ ۲۴۳,۲۹۸,۱۷۰ ۰ ۱۸۶,۵۸۵,۶۱۳ ۵۶,۷۱۲,۵۵۷ ۶۹,۰۹۷,۶۴۲,۴۷۴,۵۶۲