صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۷/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳,۳۳۴,۲۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۶,۶۶۵,۷۴۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۰۶۲,۹۹۴,۴۵۸,۵۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۰۳,۱۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۰۱,۸۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۳۲,۵۰۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت و با پیشبینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۱,۲۰۳,۱۶۹ ۱,۲۰۱,۸۵۶ ۱,۲۳۲,۵۰۱ ۳۰,۶۴۵ ۰ ۳۵۹,۷۶۶,۳۱۵ ۰ ۳۲۶,۴۳۲,۰۵۷ ۳۳,۳۳۴,۲۵۸ ۴۰,۰۶۲,۹۹۴,۴۵۸,۵۳۰
  ۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۱,۲۰۲,۷۸۱ ۱,۲۰۱,۴۵۸ ۱,۲۳۲,۷۱۶ ۳۱,۲۵۸ ۱۶۰,۱۶۹ ۳۵۹,۷۶۶,۳۱۵ ۲۵۸,۶۲۰ ۳۲۶,۴۳۲,۰۵۷ ۳۳,۳۳۴,۲۵۸ ۴۰,۰۴۹,۷۱۴,۵۷۵,۵۱۰
  ۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۱,۲۰۲,۱۴۸ ۱,۲۰۰,۸۳۰ ۱,۲۳۱,۹۹۶ ۳۱,۱۶۶ ۰ ۳۵۹,۶۰۶,۱۴۶ ۰ ۳۲۶,۱۷۳,۴۳۷ ۳۳,۴۳۲,۷۰۹ ۴۰,۱۴۶,۹۸۷,۰۵۲,۲۱۳
  ۴ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۱,۲۰۱,۶۵۹ ۱,۲۰۰,۳۳۷ ۱,۲۳۲,۵۱۲ ۳۲,۱۷۵ ۰ ۳۵۹,۶۰۶,۱۴۶ ۰ ۳۲۶,۱۷۳,۴۳۷ ۳۳,۴۳۲,۷۰۹ ۴۰,۱۳۰,۵۱۳,۹۳۰,۴۷۲
  ۵ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۱,۲۲۳,۵۸۴ ۱,۲۲۲,۲۶۲ ۱,۲۵۴,۴۳۷ ۳۲,۱۷۵ ۰ ۳۵۹,۶۰۶,۱۴۶ ۰ ۳۲۶,۱۷۳,۴۳۷ ۳۳,۴۳۲,۷۰۹ ۴۰,۸۶۳,۵۲۶,۰۷۵,۲۹۷
  ۶ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۱,۲۲۱,۷۶۲ ۱,۲۲۰,۴۴۰ ۱,۲۵۳,۸۶۰ ۳۳,۴۲۰ ۳۶,۹۸۱ ۳۵۹,۶۰۶,۱۴۶ ۳۴,۰۱۱ ۳۲۶,۱۷۳,۴۳۷ ۳۳,۴۳۲,۷۰۹ ۴۰,۸۰۲,۶۲۹,۴۲۲,۵۲۸
  ۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۱,۲۲۱,۱۳۳ ۱,۲۱۹,۸۱۲ ۱,۲۵۳,۲۳۴ ۳۳,۴۲۲ ۵۷,۳۲۲ ۳۵۹,۵۶۹,۱۶۵ ۷۸,۴۰۱ ۳۲۶,۱۳۹,۴۲۶ ۳۳,۴۲۹,۷۳۹ ۴۰,۷۷۷,۹۸۳,۳۳۸,۹۸۴
  ۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۱,۲۲۰,۲۸۴ ۱,۲۱۸,۹۶۱ ۱,۲۴۷,۴۱۵ ۲۸,۴۵۴ ۳۵,۴۹۷ ۳۵۹,۵۱۱,۸۴۳ ۵۷,۹۲۸ ۳۲۶,۰۶۱,۰۲۵ ۳۳,۴۵۰,۸۱۸ ۴۰,۷۷۵,۲۲۵,۹۴۵,۱۳۴
  ۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۱,۲۱۹,۴۵۳ ۱,۲۱۸,۱۲۵ ۱,۲۵۰,۳۵۳ ۳۲,۲۲۸ ۳۶,۱۸۸ ۳۵۹,۴۷۶,۳۴۶ ۹۴,۷۴۷ ۳۲۶,۰۰۳,۰۹۷ ۳۳,۴۷۳,۲۴۹ ۴۰,۷۷۴,۵۸۸,۹۸۲,۲۰۰
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۱,۲۱۸,۶۳۴ ۱,۲۱۷,۳۰۰ ۱,۲۵۲,۲۷۷ ۳۴,۹۷۷ ۰ ۳۵۹,۴۴۰,۱۵۸ ۰ ۳۲۵,۹۰۸,۳۵۰ ۳۳,۵۳۱,۸۰۸ ۴۰,۸۱۸,۲۶۴,۹۵۲,۴۴۰
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۱,۲۱۷,۱۲۸ ۱,۲۱۵,۸۰۲ ۱,۲۴۹,۷۷۱ ۳۳,۹۶۹ ۰ ۳۵۹,۴۴۰,۱۵۸ ۰ ۳۲۵,۹۰۸,۳۵۰ ۳۳,۵۳۱,۸۰۸ ۴۰,۷۶۸,۰۴۹,۴۷۳,۷۷۵
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۱,۲۱۶,۵۴۷ ۱,۲۱۵,۲۲۱ ۱,۲۴۹,۱۹۰ ۳۳,۹۶۹ ۰ ۳۵۹,۴۴۰,۱۵۸ ۰ ۳۲۵,۹۰۸,۳۵۰ ۳۳,۵۳۱,۸۰۸ ۴۰,۷۴۸,۵۵۷,۴۷۵,۷۷۳
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۱,۲۱۶,۰۰۵ ۱,۲۱۴,۶۸۰ ۱,۲۴۸,۶۴۸ ۳۳,۹۶۸ ۳۱,۴۷۶ ۳۵۹,۴۴۰,۱۵۸ ۱۵,۶۳۸ ۳۲۵,۹۰۸,۳۵۰ ۳۳,۵۳۱,۸۰۸ ۴۰,۷۳۰,۴۰۰,۲۵۰,۱۴۰
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۱,۲۱۵,۴۱۶ ۱,۲۱۴,۰۹۰ ۱,۲۴۸,۰۷۵ ۳۳,۹۸۵ ۳۳,۲۴۸ ۳۵۹,۴۰۸,۶۸۲ ۳۶۱,۳۷۳ ۳۲۵,۸۹۲,۷۱۲ ۳۳,۵۱۵,۹۷۰ ۴۰,۶۹۱,۴۰۷,۹۰۶,۱۱۷
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱,۲۱۴,۶۸۲ ۱,۲۱۳,۳۶۹ ۱,۲۴۵,۵۵۳ ۳۲,۱۸۴ ۵۹,۹۸۹ ۳۵۹,۳۷۵,۴۳۴ ۲۸,۱۵۷ ۳۲۵,۵۳۱,۳۳۹ ۳۳,۸۴۴,۰۹۵ ۴۱,۰۶۵,۳۷۷,۸۶۰,۶۵۴
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۱,۲۱۳,۹۳۳ ۱,۲۱۲,۶۲۱ ۱,۲۴۵,۰۵۷ ۳۲,۴۳۶ ۵۹,۲۴۷ ۳۵۹,۳۱۵,۴۴۵ ۲۷,۸۵۷ ۳۲۵,۵۰۳,۱۸۲ ۳۳,۸۱۲,۲۶۳ ۴۱,۰۰۱,۴۶۴,۴۵۷,۷۰۹
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۱,۲۱۳,۱۹۹ ۱,۲۱۱,۸۸۷ ۱,۲۴۵,۴۸۵ ۳۳,۵۹۸ ۷۴,۸۴۸ ۳۵۹,۲۵۶,۱۹۸ ۷۷۴,۲۳۴ ۳۲۵,۴۷۵,۳۲۵ ۳۳,۷۸۰,۸۷۳ ۴۰,۹۳۸,۵۸۶,۲۸۷,۶۸۸
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۱,۲۱۲,۴۵۵ ۱,۲۱۱,۱۶۵ ۱,۲۳۹,۲۳۰ ۲۸,۰۶۵ ۰ ۳۵۹,۱۸۱,۳۵۰ ۰ ۳۲۴,۷۰۱,۰۹۱ ۳۴,۴۸۰,۲۵۹ ۴۱,۷۶۱,۲۹۳,۷۸۰,۶۱۷
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۱,۲۱۱,۴۳۱ ۱,۲۱۰,۱۲۲ ۱,۲۴۰,۲۹۹ ۳۰,۱۷۷ ۰ ۳۵۹,۱۸۱,۳۵۰ ۰ ۳۲۴,۷۰۱,۰۹۱ ۳۴,۴۸۰,۲۵۹ ۴۱,۷۲۵,۳۱۵,۴۱۶,۶۰۳
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۱,۲۱۰,۸۵۵ ۱,۲۰۹,۵۴۶ ۱,۲۳۹,۷۲۳ ۳۰,۱۷۷ ۰ ۳۵۹,۱۸۱,۳۵۰ ۰ ۳۲۴,۷۰۱,۰۹۱ ۳۴,۴۸۰,۲۵۹ ۴۱,۷۰۵,۴۴۲,۹۳۹,۸۲۳
  مشاهده همه