صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۳/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۷۷۳,۳۶۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰,۲۲۶,۶۳۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۰,۷۲۹,۸۷۰,۱۳۸,۶۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۱,۴۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۰,۱۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۵۲,۲۰۳
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت و با پیشبینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۱,۲۲۱,۴۸۳ ۱,۲۲۰,۱۲۸ ۱,۱۵۲,۲۰۳ -۶۷,۹۲۵ ۲۱۱,۹۲۷ ۲۷۶,۰۴۳,۷۲۱ ۱۳۸,۹۷۸ ۲۲۶,۲۷۰,۳۵۸ ۴۹,۷۷۳,۳۶۳ ۶۰,۷۲۹,۸۷۰,۱۳۸,۶۶۹
  ۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۱,۲۲۰,۸۴۱ ۱,۲۱۹,۴۸۴ ۱,۱۵۱,۹۱۱ -۶۷,۵۷۳ ۰ ۲۷۵,۸۳۱,۷۹۴ ۰ ۲۲۶,۱۳۱,۳۸۰ ۴۹,۷۰۰,۴۱۴ ۶۰,۶۰۸,۸۷۵,۲۳۸,۵۲۷
  ۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۱,۲۲۰,۱۹۴ ۱,۲۱۸,۸۴۲ ۱,۱۵۲,۲۶۶ -۶۶,۵۷۶ ۰ ۲۷۵,۸۳۱,۷۹۴ ۰ ۲۲۶,۱۳۱,۳۸۰ ۴۹,۷۰۰,۴۱۴ ۶۰,۵۷۶,۹۴۰,۸۸۷,۱۶۹
  ۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۱,۲۱۹,۸۰۸ ۱,۲۱۸,۴۵۶ ۱,۱۵۱,۸۸۳ -۶۶,۵۷۳ ۱۲۳,۴۶۰ ۲۷۵,۸۳۱,۷۹۴ ۸۸,۹۸۲ ۲۲۶,۱۳۱,۳۸۰ ۴۹,۷۰۰,۴۱۴ ۶۰,۵۵۷,۷۶۳,۶۴۳,۶۵۶
  ۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۱,۲۱۹,۴۱۶ ۱,۲۱۸,۰۶۳ ۱,۱۵۱,۴۴۸ -۶۶,۶۱۵ ۹۳,۱۲۴ ۲۷۵,۷۰۸,۳۳۴ ۱۶۹,۲۰۵ ۲۲۶,۰۴۲,۳۹۸ ۴۹,۶۶۵,۹۳۶ ۶۰,۴۹۶,۲۲۱,۵۱۲,۴۰۱
  ۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۱,۲۱۸,۷۵۸ ۱,۲۱۷,۴۱۵ ۱,۱۵۴,۵۲۷ -۶۲,۸۸۸ ۲۷۱,۴۴۹ ۲۷۵,۶۱۵,۲۱۰ ۸۸۸,۵۲۳ ۲۲۵,۸۷۳,۱۹۳ ۴۹,۷۴۲,۰۱۷ ۶۰,۵۵۶,۶۶۱,۲۵۵,۳۰۴
  ۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۱,۲۱۸,۱۵۷ ۱,۲۱۶,۸۳۱ ۱,۱۵۴,۳۳۷ -۶۲,۴۹۴ ۰ ۲۷۵,۳۴۳,۷۶۱ ۰ ۲۲۴,۹۸۴,۶۷۰ ۵۰,۳۵۹,۰۹۱ ۶۱,۲۷۸,۴۸۴,۵۲۶,۵۱۹
  ۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۱,۲۱۷,۵۰۶ ۱,۲۱۶,۱۷۵ ۱,۱۵۳,۴۷۱ -۶۲,۷۰۴ ۰ ۲۷۵,۳۴۳,۷۶۱ ۰ ۲۲۴,۹۸۴,۶۷۰ ۵۰,۳۵۹,۰۹۱ ۶۱,۲۴۵,۴۴۵,۴۵۰,۲۳۵
  ۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۱,۲۱۶,۵۲۷ ۱,۲۱۵,۲۰۰ ۱,۱۵۲,۴۹۹ -۶۲,۷۰۱ ۰ ۲۷۵,۳۴۳,۷۶۱ ۰ ۲۲۴,۹۸۴,۶۷۰ ۵۰,۳۵۹,۰۹۱ ۶۱,۱۹۶,۳۴۴,۶۲۰,۳۴۵
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۱,۲۱۶,۱۴۹ ۱,۲۱۴,۸۲۱ ۱,۱۵۲,۱۲۵ -۶۲,۶۹۶ ۰ ۲۷۵,۳۴۳,۷۶۱ ۰ ۲۲۴,۹۸۴,۶۷۰ ۵۰,۳۵۹,۰۹۱ ۶۱,۱۷۷,۲۹۳,۶۲۳,۳۰۱
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۱,۲۱۵,۷۷۱ ۱,۲۱۴,۴۴۳ ۱,۱۵۱,۷۵۰ -۶۲,۶۹۳ ۱۲۳,۵۵۸ ۲۷۵,۳۴۳,۷۶۱ ۴۶,۳۰۹ ۲۲۴,۹۸۴,۶۷۰ ۵۰,۳۵۹,۰۹۱ ۶۱,۱۵۸,۲۵۷,۰۸۳,۷۰۸
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱,۲۱۵,۳۹۰ ۱,۲۱۴,۰۶۱ ۱,۱۵۱,۲۷۶ -۶۲,۷۸۵ ۹۶,۳۶۰ ۲۷۵,۲۲۰,۲۰۳ ۱۳۵,۸۳۴ ۲۲۴,۹۳۸,۳۶۱ ۵۰,۲۸۱,۸۴۲ ۶۱,۰۴۵,۲۱۷,۹۳۸,۴۱۹
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱,۲۱۴,۷۸۶ ۱,۲۱۳,۴۶۶ ۱,۱۴۹,۶۱۰ -۶۳,۸۵۶ ۲۵۶,۵۱۹ ۲۷۵,۱۲۳,۸۴۳ ۱۰۲,۸۵۹ ۲۲۴,۸۰۲,۵۲۷ ۵۰,۳۲۱,۳۱۶ ۶۱,۰۶۳,۲۱۵,۷۷۱,۹۵۸
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱,۲۱۴,۱۶۰ ۱,۲۱۲,۸۲۸ ۱,۱۴۹,۵۸۰ -۶۳,۲۴۸ ۱۲۵,۶۱۳ ۲۷۴,۸۶۷,۳۲۴ ۱۲۳,۷۵۲ ۲۲۴,۶۹۹,۶۶۸ ۵۰,۱۶۷,۶۵۶ ۶۰,۸۴۴,۷۱۹,۶۲۷,۴۱۴
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱,۲۱۳,۴۷۱ ۱,۲۱۲,۱۷۸ ۱,۱۵۲,۵۴۸ -۵۹,۶۳۰ ۲۵۵,۴۵۲ ۲۷۴,۷۴۱,۷۱۱ ۴۴۴,۰۵۱ ۲۲۴,۵۷۵,۹۱۶ ۵۰,۱۶۵,۷۹۵ ۶۰,۸۰۹,۸۷۴,۴۶۳,۱۶۱
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱,۲۱۲,۸۲۴ ۱,۲۱۱,۵۵۳ ۱,۱۵۰,۵۲۴ -۶۱,۰۲۹ ۰ ۲۷۴,۴۸۶,۲۵۹ ۰ ۲۲۴,۱۳۱,۸۶۵ ۵۰,۳۵۴,۳۹۴ ۶۱,۰۰۷,۰۲۴,۸۸۵,۰۸۷
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ ۱,۲۱۲,۱۴۴ ۱,۲۱۰,۸۹۹ ۱,۱۴۵,۷۷۹ -۶۵,۱۲۰ ۰ ۲۷۴,۴۸۶,۲۵۹ ۰ ۲۲۴,۱۳۱,۸۶۵ ۵۰,۳۵۴,۳۹۴ ۶۰,۹۷۴,۱۰۲,۹۶۷,۸۸۰
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۱,۲۱۱,۷۷۸ ۱,۲۱۰,۵۳۴ ۱,۱۴۵,۴۱۶ -۶۵,۱۱۸ ۱۶۶,۷۰۰ ۲۷۴,۴۸۶,۲۵۹ ۸۹,۱۱۸ ۲۲۴,۱۳۱,۸۶۵ ۵۰,۳۵۴,۳۹۴ ۶۰,۹۵۵,۶۸۲,۵۹۰,۵۹۶
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱,۲۱۱,۴۰۲ ۱,۲۱۰,۱۵۶ ۱,۱۴۴,۹۴۱ -۶۵,۲۱۵ ۱۴۴,۵۹۴ ۲۷۴,۳۱۹,۵۵۹ ۲۵۹,۸۱۵ ۲۲۴,۰۴۲,۷۴۷ ۵۰,۲۷۶,۸۱۲ ۶۰,۸۴۲,۷۹۴,۸۷۱,۰۵۸
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۱,۲۱۰,۷۷۰ ۱,۲۰۹,۵۳۳ ۱,۱۴۰,۳۱۴ -۶۹,۲۱۹ ۱۷۸,۶۰۴ ۲۷۴,۱۷۴,۹۶۵ ۲۰۵,۸۴۳ ۲۲۳,۷۸۲,۹۳۲ ۵۰,۳۹۲,۰۳۳ ۶۰,۹۵۰,۸۳۸,۱۲۷,۹۹۱
  مشاهده همه