صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۹/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴,۸۴۳,۱۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵,۱۵۶,۸۸۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۱,۹۲۶,۵۶۹,۲۶۵,۲۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۰۴,۴۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۰۳,۲۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۰۴,۶۴۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت و با پیشبینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱,۲۰۴,۴۸۰ ۱,۲۰۳,۲۹۵ ۱,۲۰۴,۶۴۲ ۱,۳۴۷ ۱۳۰,۳۷۷ ۳۲۶,۴۲۹,۸۷۵ ۵۹۵,۳۱۷ ۲۹۱,۵۸۶,۷۵۵ ۳۴,۸۴۳,۱۲۰ ۴۱,۹۲۶,۵۶۹,۲۶۵,۲۸۳
  ۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱,۲۰۴,۰۲۲ ۱,۲۰۲,۸۶۳ ۱,۲۰۴,۳۳۵ ۱,۴۷۲ ۰ ۳۲۶,۲۹۹,۴۹۸ ۰ ۲۹۰,۹۹۱,۴۳۸ ۳۵,۳۰۸,۰۶۰ ۴۲,۴۷۰,۷۶۵,۴۷۶,۴۱۵
  ۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۱,۲۰۳,۵۲۹ ۱,۲۰۲,۳۶۸ ۱,۲۰۴,۴۲۰ ۲,۰۵۲ ۰ ۳۲۶,۲۹۹,۴۹۸ ۰ ۲۹۰,۹۹۱,۴۳۸ ۳۵,۳۰۸,۰۶۰ ۴۲,۴۵۳,۲۷۶,۶۴۵,۰۵۰
  ۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۱,۲۰۳,۰۲۳ ۱,۲۰۱,۸۶۲ ۱,۲۰۳,۹۱۴ ۲,۰۵۲ ۷۰,۶۲۹ ۳۲۶,۲۹۹,۴۹۸ ۱۶۱,۴۴۳ ۲۹۰,۹۹۱,۴۳۸ ۳۵,۳۰۸,۰۶۰ ۴۲,۴۳۵,۴۰۰,۱۹۱,۴۳۵
  ۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱,۲۰۲,۴۸۷ ۱,۲۰۱,۳۲۹ ۱,۲۰۳,۳۷۶ ۲,۰۴۷ ۱۰۷,۳۱۱ ۳۲۶,۲۲۸,۸۶۹ ۱۹۱,۰۴۶ ۲۹۰,۸۲۹,۹۹۵ ۳۵,۳۹۸,۸۷۴ ۴۲,۵۲۵,۶۸۷,۱۶۹,۴۲۵
  ۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۱,۲۰۱,۹۸۳ ۱,۲۰۰,۸۳۰ ۱,۲۰۱,۶۹۲ ۸۶۲ ۱۶,۸۴۷ ۳۲۶,۱۲۱,۵۵۸ ۳۱,۶۵۱ ۲۹۰,۶۳۸,۹۴۹ ۳۵,۴۸۲,۶۰۹ ۴۲,۶۰۸,۵۷۷,۳۷۸,۲۳۳
  ۷ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱,۲۰۱,۴۹۲ ۱,۲۰۰,۳۳۷ ۱,۲۰۰,۳۳۷ ۰ ۳۹,۶۳۶ ۳۲۶,۱۰۴,۷۱۱ ۱۸,۱۴۷ ۲۹۰,۶۰۷,۲۹۸ ۳۵,۴۹۷,۴۱۳ ۴۲,۶۰۸,۸۵۷,۶۰۰,۷۹۹
  ۸ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱,۲۱۰,۹۲۳ ۱,۲۰۹,۷۶۸ ۱,۲۰۹,۷۶۸ ۰ ۳۹,۶۳۶ ۳۲۶,۱۰۴,۷۱۱ ۱۸,۱۴۷ ۲۹۰,۶۰۷,۲۹۸ ۳۵,۴۹۷,۴۱۳ ۴۲,۹۴۳,۶۳۳,۷۰۲,۸۰۲
  ۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۱,۲۰۷,۸۴۶ ۱,۲۰۶,۶۹۷ ۱,۲۰۶,۶۹۷ ۰ ۴۸,۶۰۴ ۳۲۶,۰۶۵,۰۷۵ ۸۰,۶۰۳ ۲۹۰,۵۸۹,۱۵۱ ۳۵,۴۷۵,۹۲۴ ۴۲,۸۰۸,۶۸۷,۷۷۸,۳۹۶
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۱,۲۰۷,۴۹۰ ۱,۲۰۶,۲۸۵ ۱,۲۰۶,۲۸۵ ۰ ۰ ۳۲۶,۰۱۶,۴۷۱ ۰ ۲۹۰,۵۰۸,۵۴۸ ۳۵,۵۰۷,۹۲۳ ۴۲,۸۳۲,۶۷۹,۱۲۳,۵۰۶
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۱,۲۱۱,۴۸۸ ۱,۲۱۰,۲۶۰ ۱,۲۱۰,۲۶۰ ۰ ۰ ۳۲۶,۰۱۶,۴۷۱ ۰ ۲۹۰,۵۰۸,۵۴۸ ۳۵,۵۰۷,۹۲۳ ۴۲,۹۷۳,۸۳۵,۶۲۸,۴۸۰
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۱,۲۱۰,۹۶۶ ۱,۲۰۹,۷۳۹ ۱,۲۰۹,۷۳۹ ۰ ۲۰,۰۹۸ ۳۲۶,۰۱۶,۴۷۱ ۳۸,۵۱۷ ۲۹۰,۵۰۸,۵۴۸ ۳۵,۵۰۷,۹۲۳ ۴۲,۹۵۵,۳۰۷,۶۵۶,۹۳۶
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۱,۲۱۰,۴۴۸ ۱,۲۰۹,۲۲۲ ۱,۲۰۹,۲۲۲ ۰ ۶۰,۱۷۳ ۳۲۵,۹۹۶,۳۷۳ ۴۹,۲۷۷ ۲۹۰,۴۷۰,۰۳۱ ۳۵,۵۲۶,۳۴۲ ۴۲,۹۵۹,۲۲۸,۰۵۴,۶۶۵
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۱,۲۰۷,۹۴۵ ۱,۲۰۶,۷۲۳ ۱,۲۰۶,۷۲۳ ۰ ۲۷,۳۲۰ ۳۲۵,۹۳۶,۲۰۰ ۴۲,۴۹۵ ۲۹۰,۴۲۰,۷۵۴ ۳۵,۵۱۵,۴۴۶ ۴۲,۸۵۷,۳۱۲,۹۸۳,۹۴۴
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۱,۲۰۷,۸۹۷ ۱,۲۰۶,۶۷۷ ۱,۲۰۶,۶۷۷ ۰ ۶۰,۴۸۸ ۳۲۵,۹۰۸,۸۸۰ ۴۴,۱۳۰ ۲۹۰,۳۷۸,۲۵۹ ۳۵,۵۳۰,۶۲۱ ۴۲,۸۷۳,۹۸۷,۱۷۴,۳۷۸
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۱,۲۱۰,۱۷۲ ۱,۲۰۸,۹۳۸ ۱,۲۰۸,۹۳۸ ۰ ۵۵,۱۵۹ ۳۲۵,۸۴۸,۳۹۲ ۱۳۹,۴۰۸ ۲۹۰,۳۳۴,۱۲۹ ۳۵,۵۱۴,۲۶۳ ۴۲,۹۳۴,۵۵۱,۳۳۲,۲۵۵
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۱,۲۱۰,۵۵۴ ۱,۲۰۹,۳۱۹ ۱,۲۰۹,۳۱۹ ۰ ۰ ۳۲۵,۷۹۳,۲۳۳ ۰ ۲۹۰,۱۹۴,۷۲۱ ۳۵,۵۹۸,۵۱۲ ۴۳,۰۴۹,۹۴۷,۷۰۸,۳۹۲
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ۱,۲۰۹,۰۷۸ ۱,۲۰۷,۸۵۳ ۱,۲۰۷,۸۵۳ ۰ ۰ ۳۲۵,۷۹۳,۲۳۳ ۰ ۲۹۰,۱۹۴,۷۲۱ ۳۵,۵۹۸,۵۱۲ ۴۲,۹۹۷,۷۵۷,۳۱۱,۵۵۰
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۱,۲۰۸,۵۶۰ ۱,۲۰۷,۳۳۴ ۱,۲۰۷,۳۳۴ ۰ ۳۳,۴۲۴ ۳۲۵,۷۹۳,۲۳۳ ۲۶,۶۱۶ ۲۹۰,۱۹۴,۷۲۱ ۳۵,۵۹۸,۵۱۲ ۴۲,۹۷۹,۲۸۵,۹۰۸,۷۸۹
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۱,۲۰۸,۰۴۷ ۱,۲۰۶,۸۲۱ ۱,۲۰۶,۸۲۱ ۰ ۴۱,۶۳۴ ۳۲۵,۷۵۹,۸۰۹ ۳۹,۲۲۲ ۲۹۰,۱۶۸,۱۰۵ ۳۵,۵۹۱,۷۰۴ ۴۲,۹۵۲,۸۲۵,۷۹۶,۴۴۰
  مشاهده همه