صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق نگین رفاه مورخ 1401/04/05
منبع -
مقدمه آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق نگین رفاه مورخ 1401/04/05
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست